Načítavam...
SlovenskyEnglish
Your basket
Price
0.00 €
+421 908 905 038
info@velon.sk
Tyres

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti VELON s.r.o. so sídlom Medená 101/5, 811 02 Bratislava, IČO: 46186450, DIČ: 2023329803, IČ DPH: SK2023329803 (ďalej len VELON) a kupujúceho pri dodávkach športových potrieb, športového oblečenia a doplnkov a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti VELON kupujúcemu na základe jeho objednávky.

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti VELON, ktorí jej pošlú objednávku.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti VELON www.velon.sk. Spoločnosť VELON si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou VELON a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

II. Základné definície a pojmy


1. Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej len kupujúci), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti VELON www.velon.sk) objednávku tovaru do spoločnosti VELON.

2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku spoločnosti VELON s názvom a katalógovým číslom (ďalej len tovar).

3. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou VELON v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie).

4. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, vykonaný voči spoločnosti VELON, s cieľom obdržať od nej plnenie.

5. Mimo cenníkový tovar je tovar, ktorý  sa nenachádza v cenníku spoločnosti VELON a bol zabezpečený pre kupujúceho na základe jeho písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky.

III. Objednávanie tovaru


1. Objednávka môže byť spoločnosti VELON zaslaná poštou na adresu spoločnosti VELON, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti VELON, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti VELON, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti VELON, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti VELON, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti VELON alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetových stránkach spoločnosti VELON na adrese www.velon.sk.

2. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
a)    Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno a/alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu);
b)    Kód objednávaného tovaru podľa cenníka a jeho popis;
c)    Počet kusov, farbu a veľkosť objednávaného tovaru;
d)    Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho);
e)    Deň dodania tovaru, ak sa kupujúci dohodne so spoločnosťou VELON odlišne od uvedených VOP.
f)    Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej za kupujúceho jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky kupujúceho (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky);
g)    Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec).

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť VELON sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti VELON sa objednávka považuje za úplnú.

4. VELON ihneď, najneskôr však do 48 hodín od doručenia úplnej objednávky skontroluje, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve a termíne, kontaktuje spoločnosť VELON kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť VELON kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.

5. Pokiaľ kupujúci odosiela spoločnosti VELON prvú objednávku, je povinný zároveň s ňou odoslať svoje identifikačné doklady, t.j. kópiu výpisu z obchodného registra, kópiu živnostenského listu a pod. a osvedčenie o IČ DPH / DIČ.

6. Telefonické hovory so spoločnosťou VELON môžu byť monitorované.

IV. Kúpna cena tovaru


1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti VELON. Spoločnosť VELON poskytne kupujúcemu na jeho žiadosť tlačený cenník platný pre dané obdobie. Tlačený cenník je vydávaný spravidla pre obdobie šesť mesiacov a je určený pre podnikateľské subjekty. Aktuálny cenník je dostupný na internetových stránkach spoločnosti VELON na adrese www.velon.sk . Ceny uvedené v cenníku VELON ako aj ceny uvedené na internetových stránkach spoločnosti VELON sú uvedené v EUR bez DPH.

2. Spoločnosť VELON si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom cenníku v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť VELON bude kupujúceho o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.velon.sk.

3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho cenníku spoločnosti VELON zverejneného na internetových stránkach spoločnosti VELON na adrese www.velon.sk.

4. Ak má kupujúci nárok na uplatnenie zľavy z ceny tovaru, uvedie v objednávke dôvod zľavy podľa podkladov uvedených v aktuálnom cenníku. Pokiaľ kupujúci do objednávky neuvedie, že má nárok na uplatnenie zľavy, spoločnosť VELON nie je povinná túto skutočnosť preverovať a zľavu kupujúcemu poskytnúť.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy


1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti VELON podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:
a)    okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti VELON za predpokladu, že kupujúci tovar objednáva za aktuálnu cenu;
b)    okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za aktuálnu cenu podľa cenníka spoločnosti VELON;
c)    okamihom jednoznačného potvrdenia spoločnosťou VELON prijatie úplnej objednávky;
podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti VELON uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti VELON uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad alebo doklad z registračnej pokladne vystavený kupujúcemu spoločnosťou VELON.

3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť VELON na základe objednávky kupujúceho kupujúcemu dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť VELON kupujúcemu vystaví.

4. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti VELON podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou VELON písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že kupujúci prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa tak v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy, akciové ponuky, bonusy či iné výhody poskytnuté spoločnosťou VELON a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5. V prípade kupujúceho, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť VELON oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti VELON, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.

6. Spoločnosť VELON si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti VELON neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť VELON právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti VELON uhradí.

VII. Podmienky dodania tovaru


1. Spoločnosť VELON dodá tovar na adresu kupujúceho podľa údajov v potvrdenej objednávke v termíne oznámenom v potvrdení objednávky. Náklady na prepravu tovaru budú dohodnuté s kupujúcim individuálne na základe objednávky a následného potvrdenia objednávky spoločnosťou VELON.

2. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť VELON vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu kusov na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť VELON oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.

3. Kupujúci je povinný spoločnosť VELON neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť VELON nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu.

4. Spoločnosť VELON na základe plnenia vyplývajúceho z objednávky kupujúceho vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý kupujúcemu doručí najneskôr pri odovzdaní tovaru spolu s dodacím listom.

5. Každý daňový doklad - faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:
a)    Označenie a číslo faktúry;
b)    Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky);
c)    Bankové spojenie predávajúceho;
d)    Dátum splatnosti kúpnej ceny;
e)    Popis dodaného tovaru a jeho množstvo;
f)    Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá;
g)    Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade;
h)    Číslo príslušného dodacieho listu.

9. Kupujúci je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti VELON originál vystavenej faktúry), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vráteným originálom faktúry je kupujúci povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť VELON vystaví kupujúcemu novú faktúru. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

10. V prípade vyžiadanej opravy daňového dokladu zákazníkom na iný právny subjekt, alebo rozdelenie daňového dokladu inak ako bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť spoločnosti VELON administratívny poplatok vo výške =10,- Eur bez DPH.

11. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany kupujúceho od spoločnosti VELON.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou VELON.VIII. Reklamácie a záručná lehota


1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kusov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená zákonom.

3. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov.

IX. Záverečné ustanovenia


1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru podľa cenníka spoločnosti VELON, ktorý je určený výhradne pre podnikateľské subjekty, t.j. pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimo cenníkového tovaru, ktorý nie je v cenníku spoločnosti VELON uvedený, sa tieto VOP použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou VELON a kupujúcim dojednané individuálne.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou VELON a kupujúcim môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti VELON sa posudzujú podľa VOP spoločnosti VELON platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

4. V prípade rozporu medzi týmito VOP a VOP uvedenými na internetových stránkach spoločnosti VELON www.velon.sk, sú rozhodujúce VOP uvedené na stránkach spoločnosti VELON www.velon.sk.

5. Právne vzťahy medzi spoločnosťou VELON a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2013.